Україна, місто Київ

від 01 березня 2022 р.

1. Терміни та визначення

1.1. У цій Угоді про надання Послуг, якщо з тексту Угоди прямо не випливає інше, такі терміни матимуть зазначені нижче значення:

“Проєкт “Фінансовий Талісман”” – ФОП Латенко Олексій Леонідович ІПН/ЄДРПОУ: 2683411790, що є Супроводжувачем проєкту, далі за текстом Виконавець.

“Заявка-Анкета” (далі за текстом Заявка-Анкета) – повідомлення Клієнта про намір укласти Угоду щодо Послуг та/або Пакета Послуг, зазначених у такому повідомленні, а також відповіді Клієнта на запитання Заявки-Анкети. Заявка-Анкета розглядається і підлягає затвердженню адміністрацією Проєкту. Заявка-Анкета надсилається Клієнту Адміністрацією Проєкту “Проєкт “Фінансовий Талісман””;

“Інтелектуальна власність” – означає права на Матеріали, включно з тими, що розміщуються за допомогою Платформи, Пакети Послуг, Сайт, Особистий кабінет, а також будь-які інші результати інтелектуальної діяльності Правовласника і третіх осіб, включно з (а) патентами, описи винаходів до патентів і винаходи (що підлягають патентуванню чи ні), (b) торговельні марки, знаки обслуговування, зовнішній вигляд виробів, дизайн, торговельні імена, логотипи, фірмові найменування та доменні імена, а також ділова репутація (гудвіл), пов’язана з ними, (с) авторські права і роботи, що охороняються авторським правом (зокрема комп’ютерні програми), промислові зразки, а також дані та бази даних, (d) комерційну таємницю, ноу-хау та іншу конфіденційну інформацію, а також (е) будь-які інші права на інтелектуальну власність, зареєстровані або ні, та такі, що включають будь-які додатки для поновлення або подовження таких прав, а також будь-які подібні права чи інші права, еквівалентні за обсягом або способом захисту, згідно із чинним правом, нормами або правилами згідно з будь-яким законодавством;

“Клієнт” – повністю дієздатна фізична особа, яка уклала з Виконавцем Проєкту “Проєкт “Фінансовий Талісман” цю Угоду відповідно до порядку укладення Угоди, встановленому в статті 2;

“Конфіденційна інформація” – означає інформацію, що надається Виконавцем Клієнту, яку Виконавець ідентифікує як конфіденційну, включаючи: (I) будь-яку частину Матеріалів, Пакетів Послуг та іншої Інтелектуальної власності Виконавця, а також пов’язані з ними технології, ідеї, методики, схеми, алгоритми і будь-яку іншу інформацію; (II) комерційну або фінансову інформацію або плани Виконавця, а також інформацію про інших учасників Пакетів, які проводяться Виконавцем, що стала доступною Клієнту внаслідок надання Послуг та участі в Пакеті; (III) ноу-хау та інші комерційні таємниці Виконавця;

“Пакет” або “Пакет Послуг” – сукупність певного набору Матеріалів і заходів у вигляді вебінарів, інформаційних сесій, тематичних дискусій, майстер-практикумів, інструкцій, відео-консультацій і лекцій, домашніх завдань, чек-листів, шаблонів, завдань і будь-яких інших документів, та інформації, об’єднаних загальною тематикою і єдиною назвою. Наразі Виконавець надає Послуги в рамках таких Пакетів Послуг: “Учасник”, “Ментор”, “Наставник”. Перелік Пакетів Послуг може змінюватися і доповнюватися Виконавцем в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Клієнтів, повний і актуальний перелік Пакетів Послуг Виконавця представлений у відповідному розділі сайту: www.alexlatenko.com.

“Матеріали” – результати інтелектуальної діяльності (твори науки, аудіовізуальні твори, зокрема відео лекції, тести, домашні завдання, текстові, графічні матеріали, програмні засоби та будь-які
від 01 березня 2022 р.інші матеріали), інформаційні та інші матеріали, які складають зміст Пакета Послуг. Права Інтелектуальної власності на Матеріали належать Виконавцю, права на частини Пакетів Послуг можуть належати третім особам і набуваються Виконавцем на підставі окремих угод з такими третіми особами;

“Сайт” – складений твір, що являє собою сукупність Матеріалів, опису Пакетів Послуг, Інтелектуальної власності, іншої інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів, інших результатів інтелектуальної діяльності, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет у межах доменних зон www.alexlatenko.com.

“Угода” – Угода про надання Послуг, текст Угоди розміщено в мережі Інтернет за адресою: оферта

Умови укладення, зміни та розірвання Угоди визначені Сторонами нижче за текстом Угоди;

“Сторони” – Виконавець та Клієнт;

“Рахунок” – документ, або реквізити, або посилання на платіжну систему для оплати Послуг Виконавця, що надсилається Виконавцем Клієнту на підставі поданої Клієнтом і затвердженої Виконавцем Заявки-Анкети, найменування Пакета, склад і зміст Послуг Виконавця, строки оплати та інша інформація;

“Послуги” – послуги з надання Клієнту доступу до Матеріалів, Платформи, Сайту, Особистого кабінету, Пакету Послуг та іншої Інтелектуальної власності, а також консультаційні, інформаційні послуги та інші послуги, які надають Клієнту за Угодою, відповідно до Анкети Клієнта, а також виставленого Виконавцем та оплаченого Клієнтом Рахунку.

1.2. Всі інші терміни і визначення, що зустрічаються в тексті Угоди, тлумачаться Сторонами відповідно до чинного законодавства України та сформованих у мережі Інтернет звичайних правил тлумачення відповідних термінів.

1.3. Назви заголовків (статей) Угоди призначені виключно для зручності користування текстом Угоди і самостійного юридичного значення не мають.

2. Порядок укладення Угоди

2.1 Текст Угоди, постійно розміщений у мережі Інтернет за адресою: (оферта) та доступний на сайті, містить усі істотні умови Угоди і є пропозицією Виконавця укласти Угоду на зазначених у тексті умовах з будь-якою повністю дієздатною особою. Текст Угоди є публічною офертою відповідно до Цивільного кодексу України.

2.1.1. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати та доповнювати цю Угоду без повідомлення Клієнта. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за адресою: (оферта).

Продовження використання Послуг, Матеріалів, Пакету Послуг, Платформи, Сайту, Особистого кабінету та будь-якої Інтелектуальної власності Клієнтом означатиме згоду Клієнта з умовами нової версії Угоди.

2.2. Належним акцептом Клієнтом цієї оферти (Угоди) відповідно до Цивільного кодексу України вважається послідовне здійснення Клієнтом наступних дій:

2.2.1. Заповнення та подання Клієнтом Заявки-Анкети та її схвалення Виконавцем; на підтвердження схвалення Заявки-Анкети Виконавець надсилає Клієнту Рахунок, водночас до моменту схвалення Заявки-Анкети Виконавець має право без пояснення та наявності будь-яких причин через односторонню відмову від виконання цієї Угоди розірвати цю Угоду, надіславши Клієнту повідомлення про відмову у схваленні Заявки-Анекети Клієнта, в такому разі Угоду вважатимуть розірваною негайно від дати надіслання Виконавцем відповідної заяви, в тому числі і в
разі, якщо вона не була схвалена Виконавцем.

2.2.2. Оплата Клієнтом Послуг за Рахунком, або узгодження умов про Розстрочку і оплата першого платежу в рамках узгодженої Розстрочки, або оплата Рахунку третьою особою за Клієнта відповідно до умов статті 5 цієї Угоди.

2.3. Ця Угода також вважається належним чином акцептованою Клієнтом і укладеною, в разі будь-якого використання Клієнтом Послуг, Матеріалів, Пакету Послуг, Платформи, Сайту, Особистого кабінету і будь-якої Інтелектуальної власності.

3. Предмет Угоди

3.1. Виконавець зобов’язується за завданням Клієнта надати Пакет Послуг та/або надати інші Послуги, як це зазначено в Замовленні-Акеті, в обсязі та в строки, що зазначені в описі Пакету Послуг, а Клієнт зобов’язується прийняти та повністю оплатити такий Пакет Послуг та/або інші Послуги.

3.2. Послуги за цією Угодою, включаючи Пакети Послуг, надаються шляхом надання доступу до Матеріалів, Сайту, Платформи, Особистого кабінету та іншої Інтелектуальної власності, а також за допомогою електронних повідомлень на адресу електронної пошти Клієнта, зазначену в Замовленні-Акеті.

3.3. У разі, якщо це передбачено в описі Пакета Послуг або в програмі Пакета, або за рішенням Виконавця, Пакет Послуг може включати в себе:

3.3.1. проведення вебінарів у кількості та в строки, що визначаються Виконавцем;

3.3.2. проведення майстер-практикумів у кількості та в строки, що визначаються Виконавцем;

3.3.3. перевірку робіт і домашніх завдань Клієнтів, оцінювання результатів Клієнта в рамках освоєння програми Пакета Послуг, консультування Клієнтів у рамках програми Пакета та інші Послуги.

3.4 Оскільки Виконавець надає Клієнту Послуги, спрямовані на досягнення результатів у підприємницькій та комерційній діяльності Клієнта, Клієнт цим підтверджує, що до відносин Сторін за цією Угодою не застосовується законодавство про захист прав споживачів, оскільки Клієнт замовляє та використовує Послуги виключно в комерційних цілях, пов’язаних зі здійсненням Клієнтом підприємницької та комерційної діяльності, а не для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для здійснення підприємницької діяльності, а не для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької та комерційної діяльності.

4. Порядок та умови надання Послуг

4.1. Датою укладення цієї Угоди є дата акцепту Угоди відповідно до п. 2.2.

4.1.1. З моменту укладення Угоди Клієнту в Особистому кабінеті надається доступ до Пакету Послуг, зазначеному в Рахунку, а також до Матеріалів та іншої Інтелектуальної власності, відповідним обраному і оплаченому Пакету Послуг.

4.1.2. При цьому датою початку надання послуг за Угодою буде вважатися дата першого дня тренінгу.

4.2. Виконавець надає Послуги за цією Угодою виключно за допомогою Сайту, Платформи, Особистого кабінету, Матеріалів, повідомлень, що відправляються на адресу електронної поштиКлієнта, та інших засобів, наданих Виконавцем для надання Послуг.

4.3. Виконавець надає Послуги особисто, і також має право залучати третіх осіб для надання Послуг за Угодою. Сторони погодили, що необхідність залучення третіх осіб Виконавець визначає в односторонньому порядку.

4.4. До початку надання Послуг за обраним Пакетом, Клієнт зобов’язаний надати Виконавцю всі необхідні дані, повністю заповнивши Заявку-Анкету, своєчасно надавши повні та достовірні відповіді на додаткові запитання Виконавця, у разі їх наявності.

4.5. Програма Пакету Послуг, усі Матеріали та інша Інтелектуальна власність у рамках Пакету надаються Клієнту в Особистому кабінеті та доступні Клієнту протягом 3 (трьох) календарних місяців з дати укладення цієї Угоди. Клієнт самостійно і своєчасно ознайомлюється з графіком проведення всіх заходів у рамках Пакета Послуг, відповідно до інформації, що надається Клієнту в Особистому кабінеті, або направляється на адресу електронної пошти Клієнта.

4.6. Клієнт зобов’язується відвідувати всі заходи в рамках Пакета Послуг особисто, своєчасно і в повному обсязі виконувати всі завдання та інструкції, одержані в рамках Пакета, своєчасно і в повному обсязі звітувати про виконання завдань за формою, встановленою Виконавцем та розміщеною в Особистому кабінеті або надісланою на адресу електронної пошти Клієнта, чи в будь-який інший спосіб, доведений до відома Клієнта.

4.7. Клієнт зобов’язується повністю і беззастережно дотримуватися Правил резидента Проєкту “Проєкт “Фінансовий Талісман””.

4.8. Клієнт бере на себе зобов’язання своєчасно надавати Виконавцю достовірну і повну інформацію про фінансові результати діяльності Клієнта, що досягаються в процесі роботи над створенням, організацією або підприємницькою діяльністю у своєму бізнесі, або розвитку наявного онлайн або оффлайн бізнесу Клієнта, внаслідок отримання Послуг у межах Пакета, включно з негайним наданням інформації за фактом надходження коштів на рахунки Клієнта у вигляді виписки за рахунком та/або скріншотів банк-клієнта чи ін. Клієнт зобов’язується надавати зазначену в цьому пункті Угоди інформацію самостійно, без нагадувань з боку Виконавця, не рідше ніж двічі на місяць з моменту початку надання Послуг у рамках Пакета, за допомогою відправки повідомлення на адресу електронної пошти Виконавця та/або представника Виконавця, офіційно закріпленого за Клієнтом, або за допомогою відправки повідомлення в Особистому кабінеті, з додатком підтверджуючих виписок за рахунком та/або скріншотів.

Зазначена в цьому пункті Угоди інформація необхідна Виконавцю для контролю ступеня успішності підготовки Клієнта в рамках Пакета Послуг і в разі ненадання, несвоєчасного надання або недостовірності такої інформації, Виконавець не надає гарантії успішності освоєння програми Пакета Послуг Клієнтом, зокрема, не застосовуються гарантії повернення грошових коштів, що надаються Виконавцем відповідно до статті 6 цієї Угоди, а Клієнт у такому разі несе всі ризики, зокрема фінансового характеру, пов’язані з не виконанням встановленого у цьому пункті зобов’язання.

4.9. Послуги вважаються повністю наданими Клієнту з моменту надання в Особистому кабінеті доступу до всіх Матеріалів і заходів Пакета Послуг, як це передбачено в інформації про відповідний Пакет, і в будь-якому разі Послуги вважаються повністю наданими Клієнту та прийнятими Клієнтом після закінчення 3 (трьох) календарних місяців від дати укладення Угоди. Послуги вважаються частково прийнятими Клієнтом після завершення кожного складового блоку модуля Пакета Послуг, і в будь-якому разі Послуги вважаються повністю прийнятими після спливу 3 (трьох) календарних місяців з дати укладення цієї Угоди.

4.9.1. Сторони дійшли згоди, що акт здачі-приймання щодо Послуг, що надаються за цією Угодою не оформляється, відсутність претензій з боку Клієнта, надісланих у письмовій формі на адресу Виконавця, протягом 3 (трьох) календарних днів з дати завершення чергового блоку модуля в рамках Пакету Послуг або завершення Пакету Послуг у цілому, щодо якого пред’являються претензії, та/або подальше отримання Послуг у рамках Пакету за наступними модулями, буде вважатися підтвердженням факту повного та беззастережного приймання за якістю та обсягом Послуг, наданих у рамках такого модуля Пакету або у рамках Пакету Послуг загалом.

4.10. Послуги надаються в рамках Пакета Виконавця одночасно для декількох клієнтів Виконавця і засновані на принципах роботи клієнтів Виконавця в групах, Клієнт розуміє і повністю приймає такі умови надання Послуг за цією Угодою.

4.11. Для уникнення сумнівів Клієнту забороняється:

4.11.1. обходити технічні обмеження, встановлені на Сайті, Платформі та в Особистому кабінеті;

4.11.2. вивчати технологію, декомпілювати або дизасемблювати Сайт, Платформу, Особистий кабінет, Матеріали, Інтелектуальну власність;

4.11.3. створювати копії Сайту, Платформи, Матеріалів, Інтелектуальної власності, а також копіювати їх зовнішнє оформлення (дизайн);

4.11.4. змінювати Сайт, Платформу чи вчиняти дії, спрямовані на зміну функціонування та працездатності Сайту, Платформи;

4.11.5. надавати доступ до Особистого кабінету, Матеріалів, Пакету та Інтелектуальної власності третій особі за відсутності прямої письмової згоди на такий доступ з боку Виконавця.

4.12. Виконавець має право не розпочинати надання Послуг або призупинити надання Послуг і доступ Клієнта до Пакету Послуг та Особистого кабінету до усунення відповідного порушення за наявності будь-якої з таких підстав:

4.12.1. порушення Клієнтом строків та інших умов оплати Послуг за цією Угодою;

4.12.2. надання неповної та/або недостовірної інформації про Клієнта в Заявці-Акеті, або за п. 4.8 цієї Угоди;

4.12.3. порушення Клієнтом Правил резидента Проєкту “Проєкт “Фінансовий Талісман””;

4.12.4. ненадання або порушення строків надання реєстраційних та інших даних Клієнта, необхідних для надання Послуг.

4.13. Виконавець має право розірвати цю Угоду за допомогою односторонньої відмови від її виконання в таких випадках:

4.13.1 Порушення Клієнтом будь-якої з умов цієї Угоди, зокрема, без обмежень, умов щодо оплати Послуг у Розстрочку, у разі якщо таке порушення не було усунуте Клієнтом протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання повідомлення про порушення від Виконавця;

4.13.2 Порушення Клієнтом будь-якої з істотних умов Угоди, включно з умовами щодо Інтелектуальної власності та/або Конфіденційної інформації;

4.13.3. Поширення Клієнтом недостовірної, такої, що ганьбить або завдає шкоди діловій репутації Виконавця, інформації про Послуги та/або про Виконавця, будь-яким способом, включно без обмежень мережею Інтернет, соціальними мережами, за допомогою будь-якого роду розсилок, в разі, якщо Клієнт після отримання відповідної вимоги, надісланої за допомогою Особистого кабінету або на адресу електронної пошти Клієнта, зазначену Клієнтом у заявці-акеті та/абоОсобистому кабінеті, від Виконавця негайно (не пізніше одного дня з дати отримання вимоги) не опублікував офіційне спростування поширеної недостовірної інформації.

4.13.4. Неодноразового (два і більше разів) недотримання Клієнтом Правил резидента Проєкту “Проєкт “Фінансовий Талісман””, що є невід’ємною частиною цієї Угоди, при цьому неодноразовим недотриманням буде також ситуація, коли одне допущене порушення Правил резидента Проєкту “Проєкт “Фінансовий Талісман”” не усувається Клієнтом після першого повідомлення Клієнта про таке порушення. Про кожне порушення Правил резидента Проєкту “Проєкт “Фінансовий Талісман”” Виконавець повідомляє Клієнта відповідно до порядку повідомлень, передбачених у цій Угоді, водночас Клієнт отримує 2 (два) повідомлення за допомогою Особистого кабінету або надіслані на адресу електронної пошти Клієнта, зазначену Клієнтом у Замовленні-Акеті та/або Особистому кабінеті, про порушення Правил резидента Проєкту “Проєкт “Фінансовий Талісман”” та на вибір Виконавця разом із другим повідомленням Клієнтові надсилається повідомлення про розірвання Угоди, або таке повідомлення надсилається будь-коли після другого повідомлення про порушення Правил резидента Проєкту «Проєкт «Фінансовий Талісман»».

4.14. При розірванні Угоди з підстав, зазначених у п. 4.13 цієї статті Угоди, грошові кошти, фактично сплачені Клієнтом за Послуги за цією Угодою до дати розірвання, поверненню не підлягають. Угода вважатиметься розірваною протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати направлення Виконавцем Клієнту відповідного повідомлення про розірвання на адресу електронної пошти, зазначену Клієнтом у Заявці-Акеті та/або Особистому кабінеті, або відповідно до порядку повідомлень, передбачених цією Угодою.

4.15 У разі, коли Клієнт допускає порушення у вигляді неналежного використання Інтелектуальної власності та Конфіденційної інформації Виконавця, зокрема за допомогою недозволеного Виконавцем розповсюдження, надання доступу третім особам і використання Пакета Послуг і Матеріалів поза межами наданих Клієнтом цією Угодою прав та дозволів, Клієнт сплачує Виконавцю на вимогу Виконавця, надіслану на адресу електронної пошти Клієнта, вказану Клієнтом у Замовленні-Акеті та/або Особистому кабінеті, штрафну неустойку у розмірі 300 000,00 (триста тисяч) гривень. Розмір вищевказаної неустойки обумовлений ступенем можливої або заподіяної шкоди правам і законним інтересам Виконавця та/або Правовласника, що багаторазово перевищує вартість Пакета Послуг оплаченого Клієнтом за Угодою. Вимога Виконавця про виплату неустойки підлягає негайному задоволенню в добровільному, досудовому порядку. У разі відмови, або не задоволення вимоги про виплату неустойки Клієнтом, Виконавець має право негайно звернутися до суду за захистом порушеного права, без дотримання досудового претензійного порядку врегулювання спору.

5. Фінансові умови та порядок оплати Послуг

5.1. Винагорода Виконавця за Послуги, що надаються за Угодою, вказується в описі Пакета Послуг, доступному Клієнту під час оформлення Заявки-Анкети, та також є доступною в мережі Інтернет за адресою www.alexlatenko.com

5.1.1. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати ціни на надані Послуги та Пакети Послуг, інформація про таку зміну цін буде розміщена в мережі Інтернет за адресою: www.alexlatenko.com;

Зміни в цінах будуть діяти відносно до ще не оплачених Клієнтом Послуг і Пакетів і не будуть застосовуватися Виконавцем у випадках оплати Послуг і Пакетів з наданням Розстрочки.

5.2. Винагорода, зазначена в пункті 5.1 Угоди, виплачується Клієнтом при укладенні Угоди, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати направлення Клієнту Рахунку, відповідно до статті 2 цієї Угоди. Винагорода виплачується в повному обсязі, у формі 100 % передоплати, за винятком випадківнадання Розстрочки. Оплата Клієнтом винагороди здійснюється в безготівковому порядку, у тому числі з використанням програмно-апаратних засобів залученого Виконавцем платіжного сервісу, агрегатора та/або провайдера платежів. При цьому датою оплати є дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або (або) на рахунок, відкритий Виконавцем у будь-якому з програмно-апаратних засобів залученого Виконавцем платіжного сервісу, агрегатора та/або провайдера платежів.

5.3. Якщо Клієнт не виплатив Виконавцю винагороду, зазначену в пункті 5.1 Угоди, у повному обсязі у встановлений у п. 5.2 строк, за винятком випадків, прямо передбачених Угодою, Виконавець має право не приступати до надання Послуг за Угодою. Якщо зазначені грошові кошти не передаються Виконавцю в повному обсязі до дати початку надання Послуг у межах Пакета, при цьому дата початку надання Послуг у межах Пакета визначається в описі Пакета Послуг або програмі Пакета, Виконавець має право відмовитися від надання Послуг у межах відповідного Пакета та подальшого виконання цієї Угоди і повернути фактично сплачені грошові кошти Клієнту.

5.4. При підтвердженні Заявки-Анкети Сторони можуть узгодити умову про Розстрочку. У разі, якщо Сторони дійдуть згоди про Розстрочку, Клієнт зобов’язується оплачувати Рахунки Виконавцю на оплату частини Пакета Послуг протягом 3 (трьох) календарних днів після направлення Клієнту Рахунку Виконавця. Розміри платежів, а також порядок виставлення проміжних Рахунків узгоджується Сторонами в окремій додатковій угоді про Розстрочку.

5.5. Сторони погодили, що виконання зобов’язань Клієнта з оплати винагороди Виконавця, зазначеної в п. 5.1 Угоди, може бути здійснено третьою особою, яка є фізичною або юридичною особою, на користь Клієнта. У цьому випадку така фізична або юридична особа здійснює платежі за Рахунком Клієнта безпосередньо на банківські рахунки Виконавця, відповідно до виставленого Рахунку. Клієнт самостійно врегульовує відносини з такою юридичною або фізичною особою, зокрема Клієнт і така фізична або юридична особа укладають усі необхідні договори один з одним, і за необхідності, та за запитом Виконавця, підписують документи з Виконавцем, необхідні Виконавцю для правильного відображення операцій з оплати Рахунку Клієнта третьою особою.

6. Підстави повернення грошових коштів, гарантії Виконавця

6.1. Клієнт має право вимагати розірвання цієї Угоди та повернення сплачених грошових коштів за Послуги та/або Пакети Послуг без пояснення причин у таких випадках:

6.1.1. При оплаті Послуг одного з Пакетів: “Учасник”, “Ментор”, “Наставник” – протягом 7 (семи) календарних днів з дати початку надання Послуг (дата початку надання Послуг визначається відповідно до п. 4.1 Угоди), за умови направлення відповідного письмового повідомлення на адресу Виконавця, з копією на адресу електронної пошти Виконавця.

6.2. Клієнт має право вимагати від Виконавця повернення сплачених грошових коштів за надані в повному обсязі Послуги в рамках Пакета, за одночасного виконання наступних умов щодо того Пакета Послуг, повернення грошових коштів, за які вимагає Клієнт:

6.2.1. З дати початку надання Послуг (дата початку надання Послуг визначається відповідно до п. 4.1 Угоди) за Угодою минули 7 (сім календарних) днів;

6.2.2 Клієнт у повному обсязі, безумовно сумлінно та якісно виконував усі домашні та інші завдання, рекомендації, інструкції та настанови Виконавця, у повній відповідності з програмою Пакета Послуг, займав активну позицію у процесі виконання завдань та побудови та/або розвитку власного бізнесу або своєї комерційної діяльності, відкрито, регулярно та у повному обсязі надавав Виконавцю інформацію згідно з п. 4.8 Угоди, при цьому обов’язок довести виконання всіх домашніх та інших завдань, рекомендацій, інструкцій та настанов Виконавця, а також інших умов, зазначених у цьому пункті 6.2 Угоди, лежить на Клієнті, включаючи, але не обмежуючись надання Клієнтом наступної інформації та документів у розпорядження Виконавця, а також виконання наступних умов:

(a) Виконані домашні завдання за всіма модулями Пакета Послуг, у рамках якого проходив підготовку Клієнт, а також підтвердження того, що весь зворотний зв’язок від Виконавця щодо домашніх завдань Клієнта відпрацьовано;

(b) Документи, скріншоти сторінок Інтернету, включно зі скріншотами сторінок у соціальних мережах, посилання на архівні сторінки, які підтверджують роботу Клієнта за рекомендаціями Виконавця відповідно до Пакету Послуг, у межах якого проходив підготовку Клієнт;

(с) Документальні свідоцтва належного зворотного зв’язку та комунікації із замовниками Клієнта в рамках його бізнесу або комерційної діяльності, включно з належними відповідями на всі вхідні дзвінки, повідомлення та дзвінки замовникам за всіма клієнтськими запитами (заявками,
зверненнями);

(d) Виконавцю мають бути надані аудіозаписи щонайменше 30 дзвінків замовникам Клієнта в рамках його бізнесу або комерційної діяльності та статистика із сервісу Ip телефонії;

(e) Клієнт робив усі належні дії, інформацію про які він отримав у рамках придбаного Пакета Послуг, і спробував запустити або розвинути наявний свій бізнес або комерційну діяльність використовуючи, щонайменше, 3 основних інструменти або обов’язкових способи з наступних варіантів: а) перепакування продукту в рамках обраної ніші (зміна продукту та/або аудиторії); b) залучення та/або зміна його персоналу; с) зміна ніші (напрямки, сфери знання), для підтвердження виконання цього підпункту Клієнт надає Виконавцю дані щодо такої виконаної роботи, що відноситься до різних варіантів;

6.2.3. Клієнт у процесі надання Послуг дотримувався Правил Проєкту “Проєкт “Фінансовий Талісман”” і не допускав їх порушень;

6.2.4. У Виконавця відсутні підстави для припинення або призупинення дії Угоди відповідно до п.п. 4.12 і 4.13 Угоди;

6.2.5. Клієнт навів достатні документальні докази того, що, пройшовши підготовку в рамках Пакета Послуг і застосувавши практичні навички, отримані під час надання Послуг, Клієнт не зміг створити новий або розвинути наявний у Клієнта бізнес або комерційну діяльність за методикою Виконавця, що дає змогу щонайменше одержати виручку в обсязі, здатному покрити витрати на оплату винагороди за придбаний Клієнтом Пакет Послуг.

6.2.6. Клієнт направив Виконавцю письмову заяву, підписану власноруч, на паперовому носії за поштовою адресою Виконавця, зазначеною у статті 11 Угоди, з копією на адресу електронної пошти Виконавця, з поданням усіх викладених у цьому пункті 6. 2 доказів та підтверджень у спосіб, що дає змогу підтвердити отримання такої заяви Виконавцем, протягом 7 (семи) календарних днів після завершення 3 (трьох) місяців з дати початку надання Послуг (дата початку надання Послуг визначається відповідно до п. 4.1 Угоди) за Угодою. У разі порушення строку подання письмової заяви, або відсутності будь-якої з підстав/умов для повернення, а також у разі неподання підтвердних документів і матеріалів, як це встановлено в цьому пункті 6.2 Угоди, повернення грошових коштів, сплачених Клієнтом за надані Послуги, не здійснюється.

6.3. У разі якщо Клієнт сплатив винагороду за Послуги Виконавця в повному обсязі або частково в рамках наданої Розстрочки та протягом 3 (трьох) місяців від дати початку надання Послуг (дата початку надання Послуг визначається відповідно до п. 4.1 Угоди) в рамках Пакета через поважні причини, що визначаються за узгодженням із Виконавцем, не може розпочати освоєння Пакета, Виконавець може на власний розсуд надати Клієнту відтермінування початку надання Послуг у рамках Пакета, що загалом не перевищує 3 (трьох) календарних місяців.

У разі якщо Клієнт сплатив винагороду за Послуги Виконавця в повному обсязі або частково в рамках наданої Розстрочки та в процесі надання Послуг у межах Пакета через поважні причини, що визначаються за погодженням з Виконавцем, звернувся за наданням відстрочки, Виконавець може на власний розсуд надати Клієнтові відстрочку в процесі надання Послуг у межах Пакета, що загалом не перевищує 3 (трьох) календарних місяців.

У будь-якому випадку відстрочка надається не більше 2-х разів протягом усього терміну надання Послуг в рамках Пакета, при наданні другої відстрочки щодо Клієнта припиняють діяти гарантії Виконавця, встановлені в цій статті 6 Угоди, при зверненні Клієнта за 3-ю відстрочкою, Виконавець має право відмовити у наданні такої відстрочки, або в односторонньому порядку відмовитися від виконання цієї Угоди та розірвати її, надіславши Клієнту відповідне повідомлення про розірвання Угоди.

6.4. Якщо Послуги та/або Пакет Послуг оплачувались Клієнтом у Розстрочку, та Клієнт заявляє вимогу про повернення сплачених коштів за надані Послуги відповідно до п. 6.2 цієї Угоди або з інших підстав, передбачених цією Угодою або чинним законодавством, сплачені Клієнтом. наявності підстав, зазначених у п. 6.2 або інших підстав, передбачених цією Угодою або чинним законодавством, підлягають поверненню, за вирахуванням витрат Виконавця на залучення фінансування такої Розстрочки, включаючи банківські комісії, неотриманий прибуток від використання власних коштів, будь-які інші витрати Виконавця, спрямовані на надання Клієнту такої розстрочки, які у будь-якому випадку становлять не менше 20 % (двадцяти відсотків) від повної
вартості Пакет Послуг.

6.5. Повернення грошових коштів Клієнту з будь-яких підстав здійснюється протягом 45 (сорока п’яти) робочих днів від дати отримання Виконавцем обґрунтованої вимоги Клієнта, що відповідає вимогам і критеріям для повернення грошових коштів, установлених цією Угодою. При цьому Виконавець протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання вимоги про повернення грошових коштів, за наявності підстав для повернення грошових коштів відповідно до умов цієї Угоди, припиняє доступ Клієнта до відповідного Пакету Послуг, Платформи, Особистого кабінету, Матеріалів та Інтелектуальної власності.

6.6. При отриманні вимоги Клієнта про повернення грошових коштів, Виконавець має право на час проведення перевірки за зверненням Клієнта щодо наявності або відсутності підстав для повернення грошових коштів за Угодою, призупинити (заблокувати) доступ до соціальних мереж Виконавця, включно з різними закритими групами, форумами та сторінками з обмеженим доступом. Також у разі виявлення в результаті перевірки порушень з боку Клієнта щодо виконання умов Угоди та Правил, Виконавець може скористатися правами, встановленими в п.п. 4.12 і 4.13 Угоди.

7. Обмеження відповідальності

7.1. Виконавець не надає програмні засоби (у тому числі системні) для відображення Сайту, Платформи, Особистого кабінету та Пакету Послуг на пристрої Клієнта. Такі програмні засоби Клієнт придбаває та/або встановлює на свій пристрій самостійно.

7.2. Сайт, Платформа, Особистий кабінет та їхні програмні засоби, а також програмні засоби, що використовуються в рамках Пакета Послуг, надаються без додаткових гарантій – “як є”. На Клієнті лежить ризик використання Сайту, Платформи, Особистого кабінету, Пакету Послуг та їхніх програмних засобів.

7.3. Виконавець не гарантує, що Сайт, Платформа, Особистий кабінет, Пакет Послуг і Матеріали відповідають вимогам Клієнта, що доступ до Сайту, Платформи, Особистого кабінету, Пакета Послуг і Матеріалів буде надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок.

7.4. Програмно-апаратні помилки, як на стороні Виконавця, так і на стороні Клієнта, що призвели до неможливості отримання Клієнтом доступу до Сайту, Платформи, Особистого кабінету, Пакету Послуг та/або Матеріалів, є обставинами непереборної сили, і підставою звільнення від відповідальності за невиконання зобов’язань Виконавця за Угодою.

7.5. Виконавець не гарантує Клієнту відповідність Пакетів Послуг очікуванням Клієнта, Пакети Послуг надаються “як є” і відносно них не надаються гарантії відповідності певній меті, яку Клієнт припускав або міг припускати при придбанні Пакетів Послуг. Виконавець також не надає гарантії успішності бізнесу Клієнта або його комерційної чи іншої діяльності, Виконавець надає Клієнту набір рекомендацій, повне та сумлінне виконання яких, за умови адекватних затрат власних сил та/або грошових коштів Клієнта, може привести бізнес Клієнта та його комерційну діяльність до успіху, проте у разі не дотримання Клієнтом умов даної Угоди, порушення строків здачі завдань, порушення Правил Резидента Проєкту “Проєкт “Фінансовий Талісман”” будь-які гарантії стосовно цієї Угоди, явні чи зрозумілі, припиняються і не надаються Клієнту.

7.6. Виконавець несе відповідальність за невиконання зобов’язань за цією Угодою тільки за наявності вини. За жодних обставин Виконавець не несе відповідальність за непрямі збитки, включно з упущеною вигодою, втратою прибутку, виручки, даних або придбання послуг-аналогів, відшкодуванню підлягає тільки реальний збиток, підтверджений документально. Загальний розмір відповідальності Виконавця перед Клієнтом не може перевищувати суми грошових коштів, сплачених Клієнтом за цією Угодою.

8. Інтелектуальна власність

8.1. Виключне право на всі об’єкти Інтелектуальної власності, зокрема на Матеріали, Пакети Послуг, Сайт, Платформу, Особистий кабінет, елементи дизайну, тексти, програми тощо, належить Правовласнику та іншим третім особам, права на використання інтелектуальної власності яких набуваються Правовласником та/або Виконавцем.

8.1.1. Використовуючи Матеріали, Сайт, Платформу, Особистий кабінет, Пакети Послуг та іншу Інтелектуальну власність, Клієнт визнає та погоджується з тим, що весь вміст Матеріалів, Сайту, Пакетів Послуг, Платформи, Особистого кабінету та іншої Інтелектуальної власності захищено авторським правом, правом на знак для товарів і послуг та іншими правами на результати інтелектуальної діяльності, та що зазначені права є дійсними та охороняються в усіх формах, на всіх носіях та відносно всіх технологій, як тих, які існують на сьогоднішній день, так і тих, що були розроблені. Жодні права на будь-який вміст Матеріалів, Сайту, Платформи, Особистого кабінету, Пакетів Послуг і будь-які права Інтелектуальної власності не переходять до Клієнта в результаті укладення цієї Угоди. У результаті освоєння Пакета Клієнт набуває знання, навички та досвід, які Клієнт може використовувати у своїй подальшій підприємницькій або комерційній діяльності.

8.2. Клієнт має право використовувати Матеріали та інші об’єкти Інтелектуальної власності, до яких Клієнт отримує доступ в рамках Пакета Послуг і використовуючи Сайт, Платформу і Особистий кабінет, тільки в рамках функціоналу Пакета і Послуг, що надаються Клієнту.

8.3. Клієнт не має права використовувати Матеріали, а також інші об’єкти Інтелектуальної власності, до яких Клієнт отримує доступ, з іншими цілями, ніж це визначено в рамках Пакета Послуг, в тому числі Клієнт не має права:

8.3.1. відтворювати, поширювати шляхом продажу або іншого відчуження, публічного показу, прокату, повідомлення в ефір, повідомлення по кабелю, перекладу та/або іншої переробки, доведення до загального відома, іншого недозволеного використання в будь-якій частині Матеріалів, Пакетів Послуг і Інтелектуальної власності, за винятком тих Матеріалів та інформації, що спеціально позначається Виконавцем, як Матеріали та інформація, на використання яких, Клієнтому межах його бізнесу чи комерційної діяльності і освоєння Пакета Послуг Виконавець дає згоду у явному вигляді;

8.3.2. копіювати та/або розповсюджувати будь-які складові частини Пакетів Послуг, Матеріалів та іншої Інтелектуальної власності, зокрема організовувати й будь-яким чином проводити онлайн і офлайн заходи, аналогічні за тематикою до тих, що проводить Виконавець у межах надання Послуг, організовувати свій бізнес чи іншу комерційну діяльність, що ґрунтуються на тематиці програми Пакетів Послуг Виконавця;

8.3.3. копіювати або іншим чином використовувати програмну частину Сайту, Платформи.

8.4. Клієнт має право використовувати Матеріали, Пакети Послуг та іншу Інтелектуальну власність в інших цілях, ніж це визначено Пакетом, тільки в разі укладення окремої ліцензійної угоди про таке використання з Правовласником та/або Виконавцем.

8.5. У разі цитування Матеріалів, Сайту, Платформи, Пакетів Послуг, використання фрагментів Інтелектуальної власності у випадках, коли це прямо дозволено Виконавцем, Клієнт зобов’язується вказувати посилання на Сайт і Виконавця.

9. Конфіденційність

9.1. Під час надання Послуг і виконання своїх зобов’язань, передбачених цією Угодою, Клієнт (надалі також іменований “Сторона, що отримує”) приймає, отримує або іншим чином отримує в розпорядження Конфіденційну інформацію Виконавця (надалі також іменованої “Стороною, що розкриває”). Клієнт зобов’язується зберігати таку Конфіденційну інформацію в таємниці протягом строку дії Угоди та протягом 5 (п’яти) років після припинення строку дії Угоди.

9.2. Клієнт цим зобов’язується проявляти ту саму турботу та обережність, з якою він ставиться до своєї інформації такого роду, але не меншу, ніж належний ступінь турботи та обережності, достатній для того, щоб запобігти розголошенню, публікації або поширенню Конфіденційної інформації.

9.3. Конфіденційна інформація, розкрита Клієнту, включаючи її частину або похідні, створені на її основі, залишається власністю Виконавця. Виконавець не надає Клієнту дозволу або права, мається на увазі, через процесуальний відвід або будь-яким іншим способом (а) створювати, доручати будь-якому створення, використовувати, або продавати будь-який продукт, використовуючи Конфіденційну інформацію, або (б) за будь-яким патентом, заявкою на патент, корисною моделлю, авторським правом, комерційною таємницею, товарним знаком, знаком обслуговування або будь-яким іншим подібним правом промислової або інтелектуальної власності.

9.4. Вся Конфіденційна інформація надається “як є” та в максимально можливій мірі відповідно до чинного законодавства, Виконавець не надає гарантій (чи то явні, чи то неявні, чи то встановлені законом, чи то іншим чином) та відмовляється від будь-яких відшкодувань будь-якого виду стосовно точності, повноти або надійності такої інформації. Немає жодних запевнень або гарантій, що Конфіденційна інформація повинна залишатися незмінною. Виконавець не зобов’язаний оновлювати або виправляти неточності в Конфіденційній інформації. Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом в результаті використання Конфіденційної інформації Клієнтом.

9.5. Клієнт цим визнає, що Конфіденційна інформація є власністю Виконавця і являє собою цінний актив за рахунок того, що така інформація не є загальнодоступною. У зв’язку з цим будь-які порушення режиму конфіденційності можуть заподіяти істотні збитки Виконавцю, у зв’язку з чим Клієнт виплачує Виконавцю на вимогу всі суми, понесені Виконавцем відносно всіх і будь-яких збитків, шкоди (включаючи будь-які непрямі, прямі, непрямі, спеціальні, випадкові або штрафні суми або збитки або будь-які інші форми економічних втрат), відповідальності, витрат (включаючи судові витрати), витрат, претензій (включаючи будь-які врегулювання претензій до або післяпочатку судових процедур), дій, судових розглядів, сум, присуджених по суду (включаючи суми, що виникають внаслідок наказів чи судових рішень) штрафів та неустойок , що виникають через або у зв’язку з порушенням цієї Угоди Клієнтом або несанкціонованим розголошенням або використанням будь-якої Конфіденційної інформації Клієнтом.

9.6. Виходячи з унікального характеру Конфіденційної інформації, порушення режиму конфіденційності є непоправною шкодою Виконавця, для компенсації якої грошової виплати буде недостатньо. Крім інших засобів правового захисту, Виконавець повинен мати право вимагати виконання Клієнтом зобов’язань по збереженню режиму конфіденційності за цією Угодою в натурі, а також вимагати судової заборони з метою припинення подальшого порушення з боку Клієнта, без необхідності доводити будь-яку дійсну шкоду, нанесену Виконавцем, а також без застави та поручительства. Сторона, яка виграла справу, повинна мати право, при будь-якій дії в рамках цієї Угоди, отримати відшкодування понесених витрат, включно з сумою понесених збитків, упущеною вигодою і сумою, витраченою на адвоката і на супутні витрати у зв’язку з будь-яким судовим позовом, пов’язаним з цією Угодою.

9.7. Інформація не вважається Конфіденційною інформацією, якщо Сторона, що одержує, може довести, що така інформація: (а) є або стає загальновідомою або загальнодоступною не з вини Сторони, що одержує; (b) є відомою або перебуває в розпорядженні Сторони, що одержує, до розкриття інформації без будь-яких обмежень на її використання, що підтверджується комерційними записами; (с) на законних підставах отримана від третьої особи, яка має право на таке розкриття інформації; (d) є незалежно розробленою Стороною, яка одержує; (d) є незалежним розробником Сторонами, які одержують.

10. Порядок вирішення спорів

10.1. Усі спори, розбіжності та претензії, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням, розірванням або визнанням недійсною Угоди, Сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів. Сторона, у якої виникли претензії та/або розбіжності, надсилає іншій Стороні повідомлення із зазначенням претензій та/або розбіжностей, що виникли, відповідно до п. 11.1 Угоди.

10.2. У разі якщо відповідь на повідомлення про претензію не буде отримано Стороною, яка надіслала повідомлення, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати направлення відповідного повідомлення, або Сторони не дійдуть згоди щодо виниклих претензій та/або розбіжностей, спір підлягає вирішенню в судовому порядку, в Арбітражному суді міста Києва, або, якщо спір не підсудний арбітражним судам, у судах загальної юрисдикції міста Києва, за місцезнаходженням Виконавця.

11. Прикінцеві положення

11.1. Цим Сторони підтверджують, що при виконанні (зміні, доповненні, припиненні) Угоди, а також при веденні листування із зазначених питань, допускається використання аналогів власноручного підпису Сторін. Сторони підтверджують, що всі повідомлення, повідомлення, угоди та документи в рамках виконання Сторонами зобов’язань, що виникли з Угоди, підписані аналогами власноручного підпису Сторін, мають юридичну силу та є обов’язковими для виконання Сторонами. Під аналогами власноручного підпису розуміються уповноважені адреси електронної пошти та облікові дані до Особистого кабінету.

11.2. Сторони визнають, що всі повідомлення, угоди, документи та листи, надіслані з використанням уповноважених адрес електронної пошти та Особистого кабінету, вважаються надісланими та підписаними Сторонами, окрім випадків, коли в таких листах прямо не зазначено протилежне.

11.3. Уповноваженими адресами електронної пошти Сторін визнаються:11.3.1. для Виконавця:(пошта)

11.3.2. для Клієнта: адреса електронної пошти, зазначені в Заявці-Акеті та/або в Особистому кабінеті.

11.4. Сторони зобов’язуються забезпечувати конфіденційність відомостей та інформації, необхідних для доступу до уповноважених адрес електронної пошти та Особистого кабінету Клієнта, не допускати розголошення такої інформації та передачу третім особам. Сторони самостійно визначають порядок обмеження доступу до такої інформації.

11.5. До моменту отримання від Клієнта інформації про порушення режиму конфіденційності, всі дії та документи, вчинені та направлені за допомогою уповноваженої адреси електронної пошти Клієнта та Особистого кабінету, навіть якщо такі дії та документи були вчинені та направлені іншими особами, вважаються вчиненими та направленими Клієнтом. У цьому випадку права та обов’язки, а також відповідальність настають у Клієнта.

11.6. До моменту отримання від Виконавця інформації про порушення режиму конфіденційності, всі дії та документи, вчинені та направлені за допомогою уповноваженої адреси електронної пошти Виконавця, навіть якщо такі дії та документи були вчинені та направлені іншими особами, вважаються вчиненими та направленими Виконавцем.

11.7. Виконавець має право поступатися правами, переводити борги (зокрема залучати субагентів і субпідрядників) за всіма зобов’язаннями, що виникли з Угоди. Цим Клієнт дає свою згоду на відступлення прав і переведення боргу будь-яким третім особам. Про відступлення прав та/або переведення боргу, що відбулося, Виконавець інформує Клієнта, розміщуючи відповідну інформацію в Особистому кабінеті.

11.8. Виконавець вживає необхідних і достатніх правових, організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних Клієнта відповідно до Політики захисту персональних даних, розміщеної в мережі Інтернет за адресою: (посилання).

11.9 Поштовою адресою для письмових повідомлень на адресу Виконавця є наступна адреса: 04212, м.Київ, вул. Маршала Тимошенка 19, кв. 96.

12. Реквізити Виконавця:

Банк: УНИВЕРСАЛ БАНК

МФО Банку: 322001

Отримувач: Латенко Олексій Леонідович

Номер рахунку: UA303220010000026006300065647

Валюта рахунку: UAH

Індивідуальний податковий номер/ЄДРПОУ: 2683411790

Призначення платежу: Поповнення рахунку Латенко Олексій Леонідович

E-mail: —

Поиск по сайту